Disclaimer

Voor de domeinen en subdomeinen:
familie-molenaar.nl
pe2am.nl
brammolenaar.nl
abmo-telematica.nl
is het onderstaande van toepassing:

Aansprakelijkheid
Hoewel A. Molenaar (lees verder: Bram Molenaar) de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze websites en al het nodige doet om dit te beveiligen, aanvaardt Bram Molenaar geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze websites opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de websites en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

De gegevens die deze websites bevatten zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Bram Molenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze sites of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze sites opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright 2008 – heden -> A. Molenaar
Deze sites dienent als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de sites te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige ander manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto’s is copyright van toepassing. Het is verboden teksten, foto’s, illustraties van deze sites over te nemen tenzij hiervoor, schriftelijk, toestemming is verleend door Bram Molenaar.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van de sites (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Bram Molenaar, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in deze sites gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Privacy
Boven genoemde sites hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers van deze sites worden alleen maar gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. Bram Molenaar draagt zorg voor het niet verzamelen en opslaan van identificeerbare persoonsgegevens.

Verwijzing andere websites
De genoemde sites bevatten verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van familie-molenaar.nl/pe2am.nl/tornado8.nl/brammolenaar.nl/abmo.eu/abmo-telematica.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze sites. Bram Molenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Bram Molenaar geeft geen garantie noch aanvaardt hij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Overig
Bram Molenaar mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bram Molenaar is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Ook mag zonder opgave van reden anonieme berichten of door Bram Molenaar bevonden ongewenste berichten uit reacties en/of het gastenboek worden verwijdert.

Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u het contact formulier invullen.